CERTIFICATIONS

Emmeci Service/Certifications
DNV ISO 9001 Certificazione di Sistema Qualità - Emmeci Service

Certificate of Quality Assurance
according to ISO 9001: 2015

Certificato ISO 9001:2015 di Emmeci Service